Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem ponad 2981 takich demotywatorów

poczekalnia

Ostatnio zainteresował mnie jeden temat

 – Uważam, że należy pomagać. Ale nie chcę aby moje dane były przetwarzane w ten sposób. Dziś na podstawie "prawa" Polica / Interpol itp. A jutro Pfizer / Moderna.... Prośba o informacjeJado kontakt@dkms.pl24 marDKMSDzień dobry,Przeczytałem Państwa politykę ochrony danych osobowych ale nie znalazłem poszukiwanej informacji. Wzwiązku z tym chciałbym uzyskać informację czy dane dawców były kiedykolwiek przekazywane organomścigania - np. Policja. Czy DKMS kiedykolwiek sprawdzał w swoich bazach danych istnienie potencjalnychpodejrzanych na podstawie próbek DNA. Czy DKMS współpracuje z organami ścigania w zakresieposzukiwania osób na podstawie próbek DNA?RE: Prośba o informacjekontakt@dkms.pldo Ja28 marPokaż obrazkiDzień dobry,Zawsze pokazuj obrazki od kontakt@dkms.plDziękuję za wiadomość. Rejestrując się w bazie potencjalnych dawców szpiku wyraża Pani pisemną zgodę na przekazanie danychosobowych oraz materiału genetycznego do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowejprowadzony przez Centrum Organizacyjno-Koordynujące do Spraw Transplantacji „Poltransplant przez Fundację DKMS która jest dotego zobligowana na podstawie ustawy o pobraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dane w postacinr. dawcy, wieku, płci, wyników typowania tkanek, a także innych badań laboratoryjnych, które są istotne w przypadku dawstwakomórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego są przekazywane do ogólnoświatowej bazy potencjalnych dawców szpiku onazwie „,BMDW". Natomiast w przypadku, kiedy do Fundacji zwraca się organ administracji o kompetencjach szczególnych - policja, zżądaniem o udostępnienie danych związanymi z konkretnym, prowadzonym przez nią postępowaniem wtedy organizacja jestzobowiązana do udostępnienia danych o które jest proszona co reguluje polskie prawo. Policja na podstawie ustawy o policji możepobierać, przetwarzać i wykorzystywać w celach wykrywczych i identyfikacyjnych informacje, w tym dane osobowe o osobachpodejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionychprzez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swątożsamość oraz o osobach poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody.Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Fundacja działa zgodnie z przepisami prawa i nie udostępnia i nie rozpowszechniadanych bez podstaw prawnych.Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, w tym informacje o celach i okresach ich przetwarzania,zawiera nasza Polityka Prywatności, dostępna na stronie: https://www.dkms.pl/polityka-prywatnosci.W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych, proszę o kontakt wykorzystując poniższe danekontaktowe:Fundacja DKMS, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa,e-mail: kontakt@dkms.pl, telefon: 48 22 882 94 00,RE: Prośba o informacjeJado kontakt@dkms.pl31 marDzień dobry,Proszę o informację jak mogę usunąć swoje konto oraz usunąć wszelkie dane z Państwa bazy danych.RE: Prośba o informacjedo Jadw4 kwiPokaż obrazki Zawsze pokazuj obrazki od Zalewska, JustynaDzień dobry,Oczywiście, zgodnie z obowiązującym prawem, ma Pan prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzane Pana danych osobowych,jakiej Pan nam udzielił.Jako administrator danych, w celu ochrony Pana danych osobowych, jesteśmy zobowiązani do przeciwdziałania ujawnieniu danychosobowych w wyniku złożenia żądań przez osoby nieuprawnione. W związku z tym, w celu należytej identyfikacji osoby zgłaszającejdo nas żądanie dotyczące danych osobowych, jesteśmy uprawnieni do potwierdzenia tożsamości tej osoby. Naszym priorytetem jestbowiem bezpieczeństwo Pana danych. Dlatego bardzo proszę o podanie następujących danych w celu jednoznacznej identyfikacjiPana osoby:• Imienia i nazwiska⚫ Numeru Dawcy• Numeru pesel lub daty urodzenia wraz z miejscem urodzeniaPo otrzymaniu powyższych informacji wyrejestrujemy Pana z naszej bazy i wyślemy potwierdzenie mailowe.Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas Pana danych osobowych od dnia 25 maja, w tym informacje o celach iokresach ich przetwarzania, zawiera nasza Polityka Prywatności, dostępna na stronie: www.dkms.pl/pl/polityka-prywatnosci.RE: Prośba o informacjedo Jadw12 kwiPokaż obrazkiDzień dobry,Zawsze pokazuj obrazki od Zalewska, JustynaZgodnie z Pana prośbą, wykluczyliśmy Pana jako potencjalnego dawcę z grona osób zarejestrowanych w naszej Fundacji orazpoinformowaliśmy o tym fakcie odbiorców danych, którym zostały ujawnione Pana dane osobowe. Powyższe oznacza, że nie figurujePan jako aktywny dawca w naszej bazie, ani nie będzie Pan dostawał od nas jakichkolwiek powiadomień, informacji o nowychinicjatywach, czy propozycji wsparcia naszej działalności. Dodatkowo informuję, że próbki zawierające Pana materiał genetycznyzostały zniszczone.Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), Fundacja będzie nadal przetwarzałaPana dane osobowe, jednakże wyłącznie w celu:1wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na nas przez przepisy powszechnie obowiązujące, tj. wcelu realizacji obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji potencjalnego dawcy przez conajmniej 30 lat od dnia założenia tej dokumentacji, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie art.16a ust. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,tkanek i narządów (Ustawa Transplantacyjna),2. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w postaci ustalenia, dochodzenia lub obronyewentualnych roszczeń, na co pozwala nam art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e RODO.Fundację, jako ośrodek dawców szpiku, w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy Transplantacyjnej, obowiązuje art. 16a ust. 9 UstawyTransplantacyjnej, który nakłada na nas obowiązek przechowywania dokumentacji potencjalnego dawcy przez co najmniej 30 lat oddnia jej założenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest wyżej wspomniany art. 16a ust. 9 UstawyTransplantacyjnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Dodatkowo, art. 19 ust. 1 ustawy Transplantacyjnej wskazuje, iż dane osobowe dotyczące potencjalnego dawcy są objęte tajemnicą ipodlegają ochronie przewidzianej w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej przez podmioty lecznicze.Zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej (o których mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy Transplantacyjnej), tj. wszczególności art. 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo dostępu dodokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, a podmiot udzielający mu tychświadczeń (zgodnie z art. 24 oraz z art. 29 ww. ustawy) ma obowiązek prowadzenia i przechowywania jego dokumentacji medycznej,także po udzieleniu mu tych świadczeń (a więc także kiedy osoba taka przestaje być pacjentem danego podmiotu świadczącego najego rzecz świadczenia zdrowotne) przez okres 20 lat (z pewnymi wyjątkami odnośnie długości tego okresu). Dopiero po upływiepowyższego okresu podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną pacjenta w sposób uniemożliwiającyjego identyfikację.Zgodnie z powyższymi przepisami, pacjent nie może zwrócić się do placówki medycznej, aby ta usunęła jego dane zgromadzone wdokumentacji medycznej, zarówno w trakcie leczenia jak i po jego zakończeniu. Podmiot udzielający pacjentowi świadczeńzdrowotnych nie może więc na jego życzenie zniszczyć dokumentacji medycznej pacjenta, a jedynie jest zobligowany do zrobienia tegopo upływie okresu w jakim był zobowiązany przechowywać dokumentację pacjenta na podstawie obowiązujących przepisów prawa.Do tej regulacji oraz zasad ochrony danych odsyłają ww. przepisy Ustawy Transplantacyjnej i zobowiązują Fundację, jako ośrodekdawców szpiku, do ich bezwzględnego przestrzegania.W związku z powyższym, Fundacja wskazuje, że będzie przetwarzała Pana dane osobowe wyłącznie w celu przechowywaniadokumentacji potencjalnego dawcy, do czego jesteśmy zobligowani na podstawie art. 16a ust. 9 Ustawy Transplantacyjnej oraz dlacelów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (zgodnie z informacją poniżej). W tym też zakresie, na podstawie art.17 ust. 3 lit. b oraz lit. e RODO, Fundacja nie jest w stanie zrealizować Pana żądania usunięcia wszystkich danych osobowych.Dodatkowo, pomimo zgłoszonego nam żądania usunięcia Pana danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 17ust. 3 lit. e RODO, informujemy, że mamy prawo do przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne docelów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Pana danych osobowych. Zracji tego, że przetwarzamy Pana dane osobowe w wymienionym w pierwszej części niniejszej informacji celu oraz wskazujemy, żezrealizowanie Pana prawa do usunięcia danych osobowych w zakresie przechowywanej dokumentacji potencjalnego dawcy nie jestmożliwe, musimy brać pod uwagę możliwość skorzystania przez Pana z przysługującego Panu prawa do skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych oraz środków ochrony prawnej przed sądem, które to środki prawne będą stanowiły roszczenia, októrych mowa powyżej i uzasadniały nam zachowanie Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do obrony przed tymipotencjalnymi roszczeniami.
poczekalnia
Dlaczego media na siłę promują takie osoby? – Ani niczego nie stworzył, nie wynalazł, nie zadał sobie trudu żeby nawet powiedzieć coś mądrego, sukcesem jest wytatuowany penis i długie paznokcie. Czy taki wzór musi być przedstawiany młodzieży? Dlaczego nie promuje się kreatywnych osób z pasją, z zainteresowaniami. Dlaczego na YT kanały naukowe, mądre mają procent wyświetleń tego, co mają tzw. celebryci albo influencerzy? Dokąd ten świat zmierza? EXOTIC5WHYKINGハッピesomeSukces
poczekalnia
Która nie myśli o tobie częściej, niż w momencie, gdy na ciebie patrzy –
poczekalnia
Takie czasy... – Pary idą na spacer, ale zamiast trzymać się za ręce, trzymają w ręku telefon...Kładą się obok siebie do łóżka, ale zamiast rozmawiać, czy zasypiać wtuleni w siebie, gapią się w telefon aż zasną...Idą razem do restauracji, ale zamiast cieszyć się wspólnymi chwilami, kładą na stół telefon i staje się on ważniejszy od drugiej osoby...Kiedy rozmawiają, to tak naprawdę się nie słuchają, bo uzależnienie od telefonu jest silniejsze...I nawet jeśli widzą, jak bardzo to urządzenie psuje wspólne życie, to nie widzą tego u siebie, tylko u innych. U siebie zobaczą, kiedy będzie już za późno... alamyalamualamHalaryaalamyImage ID: C55GWJwww.alamy.com
poczekalnia
 – Do bestialskiego zabicia kota miało dojść na parkingu przy ulicy 11 Listopada w Pile. Jeden z mieszkańców okolicy zaniepokojony nietypowymi dźwiękami wyjrzał w nocy na parking i zobaczył dwóch mężczyzn bijących zwierzę. Dodatkowo mieli robić sobie selfie na tle umierającego kota. Gdy poszedł na parking, kot już nie żył, a mężczyźni uciekli.Kot miał dużo obrażeń - ślady po uderzeniach prawdopodobnie kijem oraz ślady od buta. Mężczyzna, który widział zajście, poinformował o sprawie policjantów. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.Na portalu pomagam.pl utworzono zbiórkę pieniędzy na nagrodę dla osoby, która wskaże sprawców skatowania kota. epoznan.pl
 –  PILNE !!Poszukuję trzech osób,które chciałyby i miały czas polecieć ze mną helikopterem doSopotu w piątek 26 lipca 2024Mój plan to wyjechać wcześnie rano o 4:30.Daje nam to możliwość zjedzenia śniadania przy wschodzie słońcapo przybyciu do Sopotu.Obiad zjemy na pokładzie jachtu, którym później udamy się w krótkirejs w kierunku zachodu słońca, zanim około 22:30 wylądujemy wdomu.Jeśli jesteś zainteresowany/na skontaktuj się ze mną natychmiast!PS:Proszę tylko osoby posiadające helikopter i jacht,inaczej niestety się to nie uda...!口
Sprzątaczki z długim stażem – Kimkolwiek jesteś, to są ostatnie osoby z którymi chciałbyś się pokłócić Jakiś czas temu wraz z kolegamiskończyliśmy zajęcia i szliśmykorytarzem w kierunku wyjścia. Gdzieśw połowie drogi była pani sprzątaczka,która zmywała podłogę.Zawsze jakoś głupio mi byłoprzechodzić po świeżo umytejpodłodze. No ale co, wyjścia nie było,więc szliśmy przy ścianie przepraszającpanią i trochę żartując z tej sytuacji.Na co ona:- Tyle czasu się uczycie i nadal nienauczyliście się latać?Studiujemy na Akademii Lotniczej.
poczekalnia
Na dzisiejszej pielgrzymce byłego księdza Woźnickiego doszło do zabawnej sytuacji – Dwóch młodych ludzi, przebranych za księży katolickich z żółtymi tabliczkami "Nie jestem ksiądz tylko pan - świecki", dołączyło do pielgrzymki. Jak się dowiedzieliśmy, jest to forma protestu przeciwko udawaniu przez Woźnickiego osoby duchownej, mimo że od czasów ekskomuniki nie ma prawa nosić stroju duchownego ani udzielać posługi. Ponadto, Woźnicki w stroju duchownym obraża wiele osób m.in. Marylę Rodowicz, środowiska LGBT, żydów, Ewę Swobodę, Dariusza Szpakowskiego, abp. Gądeckiego, Jana Pawła II i wiele innych osóbWoźnicki dwukrotnie wezwał policję, lecz funkcjonariusze nie podjęli czynności wobec protestujących, uznając brak znamion czynu zabronionego. NIE JESTEMKSIADZTYLKOPAN-ŚWIECKINIE JESTEMKSIĄDZTYLKOPAN SWIECKI
Źródło: Uniwersum Wroniecka 9 (od Masztalarskiej)
poczekalnia
Tak się goli frajerów na kasę! – Dr Zbigniew Martyka to jeden z bardziej znanych lekarzy antyszczepionkowców. Wytoczył sprawę sądową przeciwko dziennikarzom TVN Anicie Werner i Katarzynie Górniak o rzekomo nieprawdziwe stwierdzenia, m.in.: "ten lekarz głosił publicznie serię covidowych bzdur". Na zrzutce zebrał ponad 120 tysięcy zł na obsługę prawną, obiecując "pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, które publicznie głoszą nieprawdziwe tezy na temat jego działań i wypowiedzi". Teraz, po roku czasu..... przegrał w sądzie i tłumacząc teraz na swoim blogu porażkę, stwierdził że odpuszcza temat gdyż "dopóki władza się nie zmieni, szanse na sprawiedliwość są nikłe". Ponad 120'000 zł, żeby po roku przegrać i następnie stwierdzić: "odpuszczam temat". Dobrze zainwestowane pieniądze, jak na "włączanie myślenia". 15 LIPCA 2024Dr Zbigniew Martyka: Odpuszczam temat. Dopóki władzasię radykalnie nie zmieni, szanse na sprawiedliwość sąnikłe#covid-19 #dr Martyka #Grzesiowski #sad #tvn(fot. PCh24.pl)
Źródło: pch24.pl
Pani twierdzi, że "straciła wszystko". Ciekawe, co mają powiedzieć bliscy osób, które zabił w wypadku jej mąż – Jedno jest pewne - Sebastian M. i jego żona idealnie się dobrali Żona Sebastiana M. wysyła pozwy, fundacja jejpomaga. "Straciła wszystko"Żona Sebastiana M. - mężczyzny, który brał udział w tragicznym wypadku na A1, a następnieuciekł do Dubaju- domaga się odszkodowania. Kobieta chce zadośćuczynienia od osób i portali,które udostępniły jej wizerunek; wystosowała pozwy w sprawie i wyceniła szkodę, której miaładoznać. W działaniach wspiera ją Fundacja Freedom-24. Onet zapytał prezes zarządu fundacji,Grażynę Boniecką, o ostre reakcje, które wywołały informacje o pozwach. - Pani M. straciławszystko, nawet za kilka lat nie dostanie pracy, bo przez hejt, który miał powalający efekt, jestkojarzona jako żona mordercy - twierdzi Boniecka.Joanna Barańska15 lipca 2024, 16:54Fundacja Freedom-24Fundacja Freedom-24 Nie godzi się, aby cierpiały niewinne osoby z powodu jKazdy z nas popełnia błędy, ale bliscy nie są temu winni Nie pozwólmy, aby tworzyćInternet napchany patologicznymi wypowiedziami wyzwiskami bizawieniem. Hej jest zły i wszyscy powinny go negalFait ple13Zona Sebastiana M. po raz pierwszyPOLSKIE2,3 tys.Lubię to
Ponieważ osoby z dużymi uszamimają również długie języki –
Dla osoby życzliwej zawszejesteś inspiracją –
Przypadek? –  An Indian wrote this.Hate the smell of BO? Youmight be xenophobic: Bizarrestudy finds people who aresensitive to disgusting smellsare more likely to havenegative attitudes towardsmigrantsBy MailOnline ReporterUpdated: 14:33 18 Apr 2023

Kilkanaście zdjęć znanych osób i ich sobowtórów Ciężko odróżnić kto jest kim (12 obrazków)

W Polsce najdłuższe żeńskie nazwisko - 51 znaków - to Czartoryski Rostworowski - Mycielski Anderson Scimone. Jeśli chodzi o nazwisko męskie - 35 znaków - należy do Paschalis Ochedoski vel Ochenduszko.Oba nazwiska noszą po 2 osoby –  RzeczpospoDowód osobistyNAZWISKO / SURNAMERzeczpospolita Polska RepuDowód osobisty Identity cardRzeczpospolita OSOBISTYOWLPolskaREPUBLIC OF POLAND/IDENTITY CARDCZECNAZWAD/SURNAME
 –
 –  fotka.pl pokaż swoje foto!Przeglądaj fotki | Szukaj | Rankingi | Moje Konto | Fotka.PROfotka.informatorOglądasz właśnie stronę fotka.pl, największy w Polsceserwis do prezentacji i oceny zdjęć internautów.Dzięki nam obejrzysz tysiące zdjęć i poznasz setki nowychosób. Zachęcamy oczywiście do dodania swojego zdjecia.Aktualności: Zmiany w fotka.PRO (5 listopada 2004)I tak cię znajdę...kobietymężczyźni> więcej opcjitop.kobiety> 87efa : 9,71> kahnaaa : 9,69> Maxina : 9,67w wieku: dowolnyz rejonu: dowolneWyszukaj osoby?więcej top.mężczyźni» Peeteer : 9,67» Morereality20: 9,65więcej» NieMamPrawaJazdy: 9,65» czerwonetramwajesaOK: >> Martinwp: 9,639,67> CARMEN2: 9,65» high: 9,63>> KoxaineEz: 9,62» XsweetdreamX: 9,62> PumpltUp: 9,61> ismena6 : 9,61>> radeczekRADEK: 9,61» ElDiavolo: 9,60> mojanadia : 9,59» Fruit5: 9,59> omisq : 9,59> ReLoGio: 9,58najnowsze dyskusje na forum wypowiedz się więcej> ochyda !» Dlaczego...» Bezsennosc...» Uwaga Napalency!!!!> zwykły seks> :DDDDDDD> Nie mowcie tylko ze ...> jak się męczyć to w ...> !!! :-) !!!> Mel, a fuj, wstydz s...top.fotkawięcej kobiet >uprzejmie informujemy...zaloguj się | zarejestruj sięForum | Czat (19) | Onlinerankingi: najpopularniejsze | najnowszewięcej mężczyznPrzewodnik po Fotka.PROnie kupuj kota w worku ;)Fotka.PROPrzeglądaj fotki | Szukaj | Rankingi | Moje Konto Fothfotka.informatorDEADoładuj swoje konto ON-LINE >>>O fotka.pl | Polityka prywatności | Kontakt | Reklama | Pomoc | Regulamin© Fotka Team | All rights reserved
Bardzo dobra wiadomość, lecz nie mowa tu o Polsce, a o Łotwie – Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że obecnie tylko w pięciu krajach UE osoby pozostające w związkach tej samej płci nie mogą się oficjalnie zarejestrować BO
Osoby, które nie powinny mieć prawa jazdy, same się ogłaszają –  489Sylwia Bomba i Grzegorz CollinsSTAJĄ W OBRONIE Klaudii El Dursi:"Wielu z nas łamie przepisy i jedzie zaszybko..."
"Szukamy niemiłej, niesympatycznej, marudnej i z fochem ekspedientki do restauracji PRL-u. W środku na ekspozycji mamy sklep i bar z epoki, w którym chcemy serwować setę i galaretę, śledzia i sałatkę jarzynową. Oznaczcie w komentarzu taką niemiłą ekspedientkę" - napisali na Facebooku przedstawiciele muzeum – Znacie może kogoś? 75