Momencik, trwa przetwarzanie danych   Ładowanie…

SzukajZnalazłem ponad 3350 takich demotywatorów

Bądź dobrym człowiekiemi wspaniałym tatą – - Bądź mną- 35- letni samotny nieudacznik - Otrzymuję telefon ze szpitala. Najlepszy przyjaciel i jego żonaginą w wypadku samochodowym, tylko ich syn przeżył- Żadnego innego członka rodziny poza dziadkami, ale mieszkają w domach opieki i nie są w stanie się nim zająć. Ku mojemu zaskoczeniu ustanowili mnie jedynym opiekunem w razie potrzeby- Przywiozłem go do domu kilka tygodni później- Sprzątam i przygotowuję się do drastycznej zmiany, wszystko dla mojego najlepszego przyjaciela- Mija wiele lat i chłopak ma 18 lat, kończy szkołę średnią, liceum- Wygłasza przemówienie na przyjęciu z okazji ukończenia szkoły- ''...I chcę podziękować człowiekowi, który mnie wychował i wywrócił do góry nogami swoje życie, abym miał szansę odnieść sukces w moim, dziękuję''.- Wszyscy biją brawo, a on podchodzi do mnie i mówi:''Podobała ci się moja przemowa, tato?''.Oczywiście, synu - 35- letni samotny nieudacznik - Otrzymuję telefon ze szpitala. Najlepszy przyjaciel i jego żonaginą w wypadku samochodowym, tylko ich syn przeżył- Żadnego innego członka rodziny poza dziadkami, ale mieszkają w domach opieki i nie są w stanie się nim zająć. Ku mojemu zaskoczeniu ustanowili mnie jedynym opiekunem w razie potrzeby- Przywiozłem go do domu kilka tygodni później- Sprzątam i przygotowuję się do drastycznej zmiany, wszystko dla mojego najlepszego przyjaciela- Mija wiele lat i chłopak ma 18 lat, kończy szkołę średnią, liceum
Dla tych, którzy tego lata wybierają się nad morze i chcą popływać – Rozpoznanie prądu wstecznego jest naprawdę proste. Niestety, często wygląda to na najłatwiejsze i najbezpieczniejsze miejsce do wejścia do morza. Dzieje się tak, ponieważ prąd wsteczny krąży i ciągnie wodę z powrotem na zewnątrz, co sprawia, że nie ma tam fal wchodzących do brzegu. NIGDY NIE WCHODŹ DO MORZA W TAKIM MIEJSCU.Jeśli już jesteś w morzu i zostaniesz złapany przez prąd wsteczny (poznasz to, ponieważ nagle zostaniesz przesunięty z miejsca i nie będziesz w stanie płynąć wbrew niemu), nie panikuj! Płyń wzdłuż brzegu, a nie przeciwko prądowi. Na przykład, zamiast próbować płynąć do brzegu, będąc wypychanym na zewnątrz, płyń równolegle do plaży, aż wydostaniesz się z prądu. Dopiero wtedy płyń na brzeg. Proszę, poinformuj przyjaciół i rodzinę odwiedzających plaże tego lata. Bądźcie bezpieczni i świadomi.
poczekalnia

Ostatnio zainteresował mnie jeden temat

 – Uważam, że należy pomagać. Ale nie chcę aby moje dane były przetwarzane w ten sposób. Dziś na podstawie "prawa" Polica / Interpol itp. A jutro Pfizer / Moderna.... Prośba o informacjeJado kontakt@dkms.pl24 marDKMSDzień dobry,Przeczytałem Państwa politykę ochrony danych osobowych ale nie znalazłem poszukiwanej informacji. Wzwiązku z tym chciałbym uzyskać informację czy dane dawców były kiedykolwiek przekazywane organomścigania - np. Policja. Czy DKMS kiedykolwiek sprawdzał w swoich bazach danych istnienie potencjalnychpodejrzanych na podstawie próbek DNA. Czy DKMS współpracuje z organami ścigania w zakresieposzukiwania osób na podstawie próbek DNA?RE: Prośba o informacjekontakt@dkms.pldo Ja28 marPokaż obrazkiDzień dobry,Zawsze pokazuj obrazki od kontakt@dkms.plDziękuję za wiadomość. Rejestrując się w bazie potencjalnych dawców szpiku wyraża Pani pisemną zgodę na przekazanie danychosobowych oraz materiału genetycznego do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowejprowadzony przez Centrum Organizacyjno-Koordynujące do Spraw Transplantacji „Poltransplant przez Fundację DKMS która jest dotego zobligowana na podstawie ustawy o pobraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dane w postacinr. dawcy, wieku, płci, wyników typowania tkanek, a także innych badań laboratoryjnych, które są istotne w przypadku dawstwakomórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego są przekazywane do ogólnoświatowej bazy potencjalnych dawców szpiku onazwie „,BMDW". Natomiast w przypadku, kiedy do Fundacji zwraca się organ administracji o kompetencjach szczególnych - policja, zżądaniem o udostępnienie danych związanymi z konkretnym, prowadzonym przez nią postępowaniem wtedy organizacja jestzobowiązana do udostępnienia danych o które jest proszona co reguluje polskie prawo. Policja na podstawie ustawy o policji możepobierać, przetwarzać i wykorzystywać w celach wykrywczych i identyfikacyjnych informacje, w tym dane osobowe o osobachpodejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionychprzez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swątożsamość oraz o osobach poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody.Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Fundacja działa zgodnie z przepisami prawa i nie udostępnia i nie rozpowszechniadanych bez podstaw prawnych.Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, w tym informacje o celach i okresach ich przetwarzania,zawiera nasza Polityka Prywatności, dostępna na stronie: https://www.dkms.pl/polityka-prywatnosci.W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych, proszę o kontakt wykorzystując poniższe danekontaktowe:Fundacja DKMS, ul. Altowa 6/9, 02-386 Warszawa,e-mail: kontakt@dkms.pl, telefon: 48 22 882 94 00,RE: Prośba o informacjeJado kontakt@dkms.pl31 marDzień dobry,Proszę o informację jak mogę usunąć swoje konto oraz usunąć wszelkie dane z Państwa bazy danych.RE: Prośba o informacjedo Jadw4 kwiPokaż obrazki Zawsze pokazuj obrazki od Zalewska, JustynaDzień dobry,Oczywiście, zgodnie z obowiązującym prawem, ma Pan prawo do cofnięcia każdej zgody na przetwarzane Pana danych osobowych,jakiej Pan nam udzielił.Jako administrator danych, w celu ochrony Pana danych osobowych, jesteśmy zobowiązani do przeciwdziałania ujawnieniu danychosobowych w wyniku złożenia żądań przez osoby nieuprawnione. W związku z tym, w celu należytej identyfikacji osoby zgłaszającejdo nas żądanie dotyczące danych osobowych, jesteśmy uprawnieni do potwierdzenia tożsamości tej osoby. Naszym priorytetem jestbowiem bezpieczeństwo Pana danych. Dlatego bardzo proszę o podanie następujących danych w celu jednoznacznej identyfikacjiPana osoby:• Imienia i nazwiska⚫ Numeru Dawcy• Numeru pesel lub daty urodzenia wraz z miejscem urodzeniaPo otrzymaniu powyższych informacji wyrejestrujemy Pana z naszej bazy i wyślemy potwierdzenie mailowe.Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania przez nas Pana danych osobowych od dnia 25 maja, w tym informacje o celach iokresach ich przetwarzania, zawiera nasza Polityka Prywatności, dostępna na stronie: www.dkms.pl/pl/polityka-prywatnosci.RE: Prośba o informacjedo Jadw12 kwiPokaż obrazkiDzień dobry,Zawsze pokazuj obrazki od Zalewska, JustynaZgodnie z Pana prośbą, wykluczyliśmy Pana jako potencjalnego dawcę z grona osób zarejestrowanych w naszej Fundacji orazpoinformowaliśmy o tym fakcie odbiorców danych, którym zostały ujawnione Pana dane osobowe. Powyższe oznacza, że nie figurujePan jako aktywny dawca w naszej bazie, ani nie będzie Pan dostawał od nas jakichkolwiek powiadomień, informacji o nowychinicjatywach, czy propozycji wsparcia naszej działalności. Dodatkowo informuję, że próbki zawierające Pana materiał genetycznyzostały zniszczone.Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), Fundacja będzie nadal przetwarzałaPana dane osobowe, jednakże wyłącznie w celu:1wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na nas przez przepisy powszechnie obowiązujące, tj. wcelu realizacji obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji potencjalnego dawcy przez conajmniej 30 lat od dnia założenia tej dokumentacji, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie art.16a ust. 9 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,tkanek i narządów (Ustawa Transplantacyjna),2. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w postaci ustalenia, dochodzenia lub obronyewentualnych roszczeń, na co pozwala nam art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e RODO.Fundację, jako ośrodek dawców szpiku, w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy Transplantacyjnej, obowiązuje art. 16a ust. 9 UstawyTransplantacyjnej, który nakłada na nas obowiązek przechowywania dokumentacji potencjalnego dawcy przez co najmniej 30 lat oddnia jej założenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest wyżej wspomniany art. 16a ust. 9 UstawyTransplantacyjnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Dodatkowo, art. 19 ust. 1 ustawy Transplantacyjnej wskazuje, iż dane osobowe dotyczące potencjalnego dawcy są objęte tajemnicą ipodlegają ochronie przewidzianej w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej przez podmioty lecznicze.Zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej (o których mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy Transplantacyjnej), tj. wszczególności art. 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo dostępu dodokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, a podmiot udzielający mu tychświadczeń (zgodnie z art. 24 oraz z art. 29 ww. ustawy) ma obowiązek prowadzenia i przechowywania jego dokumentacji medycznej,także po udzieleniu mu tych świadczeń (a więc także kiedy osoba taka przestaje być pacjentem danego podmiotu świadczącego najego rzecz świadczenia zdrowotne) przez okres 20 lat (z pewnymi wyjątkami odnośnie długości tego okresu). Dopiero po upływiepowyższego okresu podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną pacjenta w sposób uniemożliwiającyjego identyfikację.Zgodnie z powyższymi przepisami, pacjent nie może zwrócić się do placówki medycznej, aby ta usunęła jego dane zgromadzone wdokumentacji medycznej, zarówno w trakcie leczenia jak i po jego zakończeniu. Podmiot udzielający pacjentowi świadczeńzdrowotnych nie może więc na jego życzenie zniszczyć dokumentacji medycznej pacjenta, a jedynie jest zobligowany do zrobienia tegopo upływie okresu w jakim był zobowiązany przechowywać dokumentację pacjenta na podstawie obowiązujących przepisów prawa.Do tej regulacji oraz zasad ochrony danych odsyłają ww. przepisy Ustawy Transplantacyjnej i zobowiązują Fundację, jako ośrodekdawców szpiku, do ich bezwzględnego przestrzegania.W związku z powyższym, Fundacja wskazuje, że będzie przetwarzała Pana dane osobowe wyłącznie w celu przechowywaniadokumentacji potencjalnego dawcy, do czego jesteśmy zobligowani na podstawie art. 16a ust. 9 Ustawy Transplantacyjnej oraz dlacelów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (zgodnie z informacją poniżej). W tym też zakresie, na podstawie art.17 ust. 3 lit. b oraz lit. e RODO, Fundacja nie jest w stanie zrealizować Pana żądania usunięcia wszystkich danych osobowych.Dodatkowo, pomimo zgłoszonego nam żądania usunięcia Pana danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 17ust. 3 lit. e RODO, informujemy, że mamy prawo do przetwarzania Pana danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne docelów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Pana danych osobowych. Zracji tego, że przetwarzamy Pana dane osobowe w wymienionym w pierwszej części niniejszej informacji celu oraz wskazujemy, żezrealizowanie Pana prawa do usunięcia danych osobowych w zakresie przechowywanej dokumentacji potencjalnego dawcy nie jestmożliwe, musimy brać pod uwagę możliwość skorzystania przez Pana z przysługującego Panu prawa do skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych oraz środków ochrony prawnej przed sądem, które to środki prawne będą stanowiły roszczenia, októrych mowa powyżej i uzasadniały nam zachowanie Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do obrony przed tymipotencjalnymi roszczeniami.
poczekalnia
Fochy kobiet - ich nikt nie jest w stanie zrozumieć –  Chcę wiedzieć dlaczego się namnie obraziłaUwolniłeś mnie! Spełnię 3 twojeżyczenia.
poczekalnia
W wielu przypadkach wystarczy wysokie honorarium. –  +100STO ZŁOTYCHNARODOWJANKJOLSKI100HON
 –  NIE ZOSTAWIAJ DZIECKAANI ZWIERZĄT W AUCIE!W SAMOCHODZIE POZOSTAWIONYM NAPEŁNYM SŁOŃCU TEMPERATURAWEWNĄTRZ WZRASTA NAWET DO 90°CW CIĄGU KILKU MINUT AUTO STAJE SIĘŚMIERTELNĄ PUŁAPKĄ DLA DZIECI I ZWIERZĄT!WIDZISZ? REAGUJ!Nie obawiaj się wybić szyby, działasz w stanie wyższej konieczności,ratując życie lub zdrowie. Polskie prawo przewiduje w takim wypadkuzwolnienie od odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie mieniaTPN
Zaloty - czas, kiedy dziewczynaocenia, czy będzie w stanieznaleźć kogoś lepszego –
Jeśli tak się stanie, to będzie pierwszym arbitrem w historii, który poprowadzi finał Mundialu, Euro, Ligi Mistrzów i Klubowych mistrzostw świata –  KOLEGHIMSĘDZIÓWZINAFIFALZAK
Ojciec pomógł mi wyjść z depresji: – - Zaciągnął mnie na siłownię- Zachęcał mnie, żebym ćwiczył, nawet jeśli chodziło tylko o spacer z psem- Na początku nie byłem w stanie niczego podnieść, ale postępy są widoczne- Cieszę się ze spacerów z moim psem- Tata zachęca mnie, żebym zaczął uprawiać sztuki walki- Zapisuję się na zajęcia z Muay Thai- Trochę się uzależniłem od niego- Uwielbiam ten ból- Zmieniłem nawyki żywieniowe, żeby przyzwyczaić się do zdrowszej diety- Zacząłem chudnąć- Zacząłem przybierać w mięśniach- Pewność siebie rośnie do sufitu- Każdy kamień milowy sprawia, że tata się cieszyrazem ze mną- Powoli koniec z depresją- Tata mówi, że jest ze mnie dumnyKocham cię tato, mam ogromne szczęście, że jestem twoim synem - zaciągnął mnie na siłownię- zachęcał mnie, żebym ćwiczył, nawet jeśli chodziło tylko o spacer z psem- na początku nie byłem w stanie niczego podnieść, ale postępy są widoczne- cieszę się ze spacerów z moim psem- tata zachęca mnie, żebym zaczął uprawiać sztuki walki- zapisuję się na zajęcia z Muay Thai- trochę się uzależniłem od niego- uwielbiam ten ból- zmieniłem nawyki żywieniowe, żeby przyzwyczaić się do zdrowszej diety- zacząłem chudnąć- zacząłem przybierać w mięśniach- pewność siebie rośnie do sufitu- każdy kamień milowy sprawia, że tata się cieszyrazem ze mną- powoli koniec z depresją- tata mówi, że jest ze mnie dumnyKocham cię tato, mam ogromne szczęście, że jestem twoim synem
Toni Kroos to żywa legenda niemieckiej piłki. Niemiec niedawno rozegrał ostatni mecz w swojej karierze, a teraz swoim wywiadem rozwścieczył rodaków. Przez te słowa niektórzy go porównują do Hitlera – „Niemcy nie są już tym krajem, którym były 10 lat temu. Jeśli ktoś zapytałby mnie czy po godz. 23 wypuściłbym córkę z domu w dużym niemieckim lub hiszpańskim mieście to raczej wybrałbym Hiszpanię. W Hiszpanii miałaby mniejsze problemy, co oczywiście nie oznacza, że w tym kraju wszystko jest idealnie”.„Byłem bardzo zadowolony, że witamy ludzi w Niemczech z otwartymi ramionami, ale migracyjny fenomen był zbyt słabo kontrolowany. Skoro nie byliśmy w stanie oddzielić tych, którzy mają dobre zamiary od tych ze złymi, musiało skończyć się kłopotami. Te kłopoty sprawiają, że dziś Niemcy są coraz bardziej podzieleni. Nawet jeśli pomysł, że ci ludzie, których oczywiście potrzebujemy, mogą przyjechać, był w ujęciu absolutnym rewelacyjny” SCOLA
 –  صديقهذه السيدة تريد أن تأخذك تحتسقفها العنوان ادناهBiura Poselskieul. Gdyńskich Kosynierów 11 tel. 539 694 784 biuro@katarzynakotula.pl80-866 GdańskBiuroPoselskieKatarzynaKotulawoj. pomorskieBiuroPoselskieKatarzynyKotuli wGardelul. Kwidzyńska 2882-520 Gardejawoj. pomorskieBiuroPoselskieKatarzynyKotuli wKwidzynieul. Braterstwa Narodów 4682-500 Kwidzyńwoj. pomorskieBiuroPoselskieKatarzynyKotuli wul. Adama Mickiewicza 3982-400 Sztumwoj. pomorskieSztumieBiuroPoselskieKatarzynyKotuli wTczewieul. Kopernika 183-110 Tczewwoj. pomorskietel. 669 512 005 biuro@katarzynakotula.pltel. 883 866 055 biuro@katarzynakotula.pltel. 606 916 104 biuro@katarzynakotula.plbiuro@katarzynakotula.pl
 –  PRĄD+3AndreyŹródło: Adobe Steck, fot:MAGL, 04-07-2024Dom ogrzejemy bimbrem.Polacy opracowali rewolucyjnąmetodę7610Naukowcy z PolitechnikiWarszawskiej opracowali prototypurządzenia, które jest w staniewytworzyć energię z dowolnegoalkoholu np. bimbru. Docelowysprzęt ma być wielkości pralki ipozwoli na ogrzanie np. domujednorodzinnego.
Mówił, że religia mu tego zabrania. Sędzia uznał, że typ nie jestw stanie się zintegrować –
Bo bombelek chciał mieć swoją sarenkę. Ręce opadają –  Ośrodek Okresowej RehabilitacjiJelonka Zwierząt JelonkiOśrodek,16 h. →Dostaliśmy zgłoszenie o małej sarnie mieszkającej uludzi w środku wsi, pojechaliśmy najpierw sami,następnie w towarzystwie Policji.Okazało się, że sarenka została zabrana z pola, zmiejsca w którym czekała na mamę. Niestety, Pani niechciała oddać zwierzęcia mówiąc, że sama poradzi sobiez wychowaniem sarny, poza tym dzieci płaczą - nie chcąoddać maleństwa.Państwo podali jej mleko z kartonu i zainstalowali małą wszopie, w starej, przewróconej zamrażarce.Dopiero po interwencji Policji udało nam się zabraćzwierzę w bardzo złym stanie, chude, osłabione,zbiegunką, odwodnione, słaniające się na nóżkach. Przednami długa walka o życie sarenki.Drodzy Państwo, żadne zwierzę nigdy nie powinno byćzabawką dla dzieci ! Może przypłacić to zdrowiem lubżyciem.
 – Drużyna pozostawiła po sobie świetne wrażenie. Po porażce z Holandią bardzo dokładnie wysprzątali szatnię i zostawili pożegnalny list, w którym podziękowali Niemcom za gościnę Twitter-EmishorTwitter - EmishorUEFAEURO2024MUNROUEFAEURO2024
 –  REPARACJE +3 OPRAC. ADAM ZYGIEL 06-09-2023 15:08"Być może podpisałam". Pokrętne tłumaczenie Fotygiws. reparacjiAnna Fotyga, była minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości,nie była w stanie wytłumaczyć, dlaczego jej podpis znajduje się pod pismem ozrzeczeniu się reparacji od Niemiec. - Być może mi ktoś to podłożył - mówieuroposłanka.661439 口 849
 –
 –  Stanie 5 minw autobusieStanie godzinę waptece przy okienkui pierdolenieo tym, że Jadzia z klatkiobok, kupiła ten samlek o 20 groszy taniejw innej aptece
Rybacy ze Sri Lanki zatruli się po wypiciu nieznanych płynów z butelek, które wyłowili z morza. Pięć osób zmarło, jedna jest w stanie krytycznym. Rybacy myśleli, że w butelkach znajduje się alkohol –
Małe dzieci mały problem, duże dzieci... –  < Messages MamiczkaDetailsBędę u Pawła. Ma nowągierkę.ZADANIE DOMOWE!Zrobię przed lekcjami.DO DOMU!No zrobię za tydzień. Nicsię nie stanie. Pawełmówił, że też tak robi izawsze jest ok.Po piersze, mój synudebilu, sam dzieciom jezadałeś i miałeś na jutrosprawdzićPo drugie, mój synudebilu, Paweł uczy wf tojak ma sprawdzaćzadanie domowePo trzecie, mój synudebilu, znajdź sobiekobietę i wynieś się zmojego domuMamo, wiesz, że mamdziewczynę. Po prostuwszystko dzieje siępowoli.Ta pani z HarregoPottera to nie Twojadziewczyna. Szczerzewątpię, by gustowała wdebilach.