Regulamin serwisu Demotywatory.pl

 1. Dział: Postanowienia ogólne.

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Właściciel (zwany także dostawcą lub usługodawcą) – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.demotywatory.pl, to jest firma MSI z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 7303, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański, o nr REGON 220354408 i nr NIP 593-164-38-20.
 2. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.
 3. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
 4. Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik może dodać dowolny opis swojego konta a w nim także dane osobowe takie jak profile w innych serwisach oraz swój nick.
 5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.
 6. Serwis – portal demotywatory.pl, dostępny pod adresem www.demotywatory.pl.
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
 8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu,
 9. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.
 2. Usługodawca oświadcza, że część serwisu „Demotywatory” zlokalizowana pod adresem internetowym https://demotywatory.pl/filmy stanowi platformę udostępniania wideo w rozumieniu art. 4 pkt 22a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1722).

 1. Dział: Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
 1. umieszczania zdjęć lub filmów z podpisami (tworzenie demotywatorów),
 2. głosować na umieszczone w Serwisie zdjęcia,
 3. pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć,
 4. brać udział w konkursach.
 1. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny.
 2. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.
 4. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

 1. Dział: Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności.

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
 3. konto poczty e-mail.
 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 5. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 7. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 8. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 9. Użytkownik oświadcza, że materiały zamieszczone w Serwisie są jego wyłącznego autorstwa i są wolne od roszczeń osób trzecich w jakimkolwiek zakresie. Użytkownika zapewnia, iż materiały zamieszczone na Serwisie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Z chwilą umieszczenia materiałów na Serwisie, Użytkownik udziela Właścicielowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych materiałów, w całości jak i ich poszczególnych części, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. Licencja obejmuje prawo do:
 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia materiałów lub ich części w jakikolwiek sposób, formie lub technologii, w tym małoformatowymi technikami poligraficznymi w formie ulotki, gazety, katalogu, folderu reklamowego lub formacie książkowym,
 2. utrwalania, wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania materiałów lub ich części,
 3. publicznego rozpowszechniania i obrotu materiałami, ich częściami w jakikolwiek sposób i formie, w tym drodze przeniesienia praw, dalszej licencji, najmu lub dzierżawy,
 4. tworzenia opracowań materiałów lub ich części,
 5. wprowadzenia materiałów lub ich części do pamięci komputera,
 6. udostępniania materiałów lub ich części w jakiejkolwiek formie i technologii, w tym poprzez sieć Internet, w tym wykorzystania materiałów lub ich części na dowolnych stronach internetowych,
 7. wykorzystywania materiałów lub ich części nieokreślonego w czasie oraz we wszystkich krajach świata.
 1. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań materiałów lub ich poszczególnych części (wykonywania praw zależnych). Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich prawa osobistych w takim zakresie, że wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie materiałów, ich części, lub opracowań tych materiałów lub ich części bez podpisu.
 2. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników
 5. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.
 9. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 10. W związku z działaniami wojennymi w sąsiadujących z Polską krajami:
 1. wydawca rezerwuje sobie prawo do zablokowania możliwości komentowania w dowolnym momencie, dowolnemu użytkownikowi, na dowolny okres, bez udzielania informacji zwrotnej o powodach tej decyzji. Blokada do komentowania nie blokuje możliwości dostępu do serwisu
 2. wydawca może zgłaszać do odpowiednich władz komentarze, które mogą być związane z działaniami propagandowymi agentów zagranicznych, potem po zwolnieniu z tajemnicy przez polską prokuraturę udostępniać jej dane osobowe autorów tych komentarzy
 1. DZIAŁ: Zasady szczególne dotyczące części serwisu będącą platformą usług udostępniania wideo

 1. Poniższe wskazówki mają także na celu upowszechnianie umiejętności świadomego korzystania z mediów poprzez przekazanie wiedzy o prawach i obowiązkach użytkowników platform, jak również o prawach i obowiązkach dostawców platform udostępniania wideo:
 1. Prawa i obowiązki Demotywatory jako dostawcy platformy udostępniania wideo
 2. Informacje o cechach oraz szczegółowych warunkach kwalifikowania oznaczania treści oraz wzorach odpowiednich symboli graficznych
 3. Zasady umieszczania przekazów handlowych w audycjach wideo stworzonych przez użytkowników oraz innych przekazach umieszczanych przez użytkowników  w serwisie Demotywatory w zakresie w jakim stanowi platformę udostępniania wideo
 4. Zgłaszania umieszczania niedozwolonych treści w serwisie Demotywatory w zakresie w jakim stanowi platformę udostępniania wideo
 5. Kryteria dokonywania oceny zgodności audycji, wideo stworzonych przez użytkowników oraz innych przekazów
 6. Zablokowanie dostępu do określonych przekazów umieszczonych w serwisie Demotywatory w zakresie w jakim stanowi platformę udostępniania wideo
 7. Polubowne rozstrzyganie sporów dotyczących umieszczenia niedozwolonych treści w serwisie Demotywatory w zakresie w jakim stanowi platformę udostępniania wideo
 8. Załącznik Nr 1 do Regulaminu serwisu Demotywatory  - szczegółowe warunki kwalifikowania audycji, wideo stworzonych przez użytkowników i innych przekazów
 9. Załącznik Nr 2 do Regulaminu serwisu Demotywatory - wzory symboli graficznych wskazujących na kwalifikację audycji, wideo stworzonych przez użytkowników i innego przekazu do danej kategorii wiekowej
 1. Do części serwisu „Demotywatory” stanowiącej platformę udostępniania wideo znajdują również zastosowanie następujące postanowienie regulaminu: Zasady ogólne pkt 5, 9-14, 16 i 30, Reklamacje oraz Odstąpienie od umowy.
 2. Z Usługodawcą serwisu Demotywatory, w tym również w zakresie w jakim stanowi on platformę udostępniania wideo, można się skontaktować w jeden z następujących sposobów:
 1. adres korespondencyjny:  Demotywatory, Szymanowskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański
 2. adres poczty elektronicznej: admin@demotywatory.pl
 3. poprzez formularz kontaktowy na witrynie internetowej: https://demotywatoryl.pl/contact
 1. Usługodawca wskazuje, że w sprawach platform udostępniania video, w tym również w sprawie części serwisu Demotywatory w zakresie w jakim stanowi on platformę udostępniania wideo, organem właściwym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 2. W zakresie w jakim cześć serwis „Demotywatory” stanowi platformę udostępniania wideo Usługodawca informuje, że z nazwą platformy, imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy Dostawcy platformy, adresem siedziby Dostawcy platformy, danymi kontaktowymi, listą wszystkich dostarczanych przez Dostawcę usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism, użytkownik może się zapoznać bezpośrednio w regulaminie
 1. DZIAŁ: Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu.

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 4. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 5. Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
 6. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
 7. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.
 1. DZIAŁ: Reklamacje.

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: admin@demotywatory.pl lub poprzez Formularz Kontaktowy dostępny pod adresem http://demotywatory.pl/contact. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).
 3. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.
 6. Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.
 7. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.
 1.  DZIAŁ: Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi serwisu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi.
 2. Użytkownik może nie podając przyczyny złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Celem odstąpienia użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza PDF, którego wzór jest dostępny pod adresem admin@demotywatory.pl jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby użytkownik wysłał listem poleconym na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@joemonster.org oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego prawa odstąpienia zawierające jego imię i nazwisko, nick oraz adres email zarejestrowanego konta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, usługodawca niezwłocznie usuwa konto w serwisie oraz wszystkie dane osobowe użytkownika ze swojego systemu informatycznego, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Polityki Prywatności.

 1. DZIAŁ: Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma MSI z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w Serwisie (możliwości korzystania z zasobów oferowanych przez Serwis; Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną), obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub maila korespondencję.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego Konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: admin@demotywatory.pl.
 3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w pkt. 3, a także by Właściciel mógł realizować pozostałe cele wskazane w pkt. 41.
 4. W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login) i adres e-mail, a jeśli Użytkownik zgłosi reklamację lub skorzysta z Formularza Kontaktowego to również: imię i nazwisko. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
 5. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż Właściciel, w celach objętych zgodą Użytkownika.
 6. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
 7. Właściciel spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 9. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 10. Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)
 11. Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem Użytkownika, datą jego wrzucenia oraz numerem IP komputera z którego został wrzucony.
 12. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 13. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 14. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane Użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które Użytkownicy odwiedzili wcześniej (np. pokazywanie reklam firm spożywczych Użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).
 15. Ponadto Serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy Użytkownik odwiedza strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedził Użytkownik (na przykład, jeśli przeglądane były strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie). System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. Istnieje w każdej chwili możliwość wyłączenia tego systemu za pośrednictwem tej strony.
 16. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie będzie można między innymi tworzyć i logować się do własnego Konta.
 17. Właściciel informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
 18. Pole wyszukiwania w Serwisie („Szukaj”) zostało opracowane przez firmę Google Inc („Google”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że polityka prywatności firmy Google (dostępna pod adresem http://www.google.pl/privacy.html) będzie stosowana podczas korzystania z opcji „Szukaj”, a korzystając z tej opcji Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez firmę Google jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Google.
 1. DZIAŁ: Przepisy końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2010 r.
 2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym demotywatory.pl/regulamin
 3. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem demotywatory.pl/regulamin
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Zaktualizowano 31.05.2024